فروش رزین کاتیونی شیراز

فروش رزین کاتیونی شیراز     آلکیدها پلی استرهای اصالح شده به وسیله اسید چرب و سایر مواد هستند . این مواد از پلی ال ها و دی کربوکسیلیک اسید ها و کربوکسیلیک اسید انیدرید ها مشتق می شوند . عبارت آلکید در واقع اصالح شده عبارت alcidاست و مخفف دو کلمه acidو alcholاست .… ادامه خواندن فروش رزین کاتیونی شیراز