فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی  سمنان   رزينهاي فنوليك از واكنش تراكمي فنلها و فرم آلدهيد تهيه ميشوند. مكانيزم واكنش بين فنل و فرم آلدهيد هنوز بطور كامل شناخته شده نيست. با اين وجود اين مشخص است كه و اكنش شروع توسط فعال شدن حلقه بنزني با گروههاي هيدروكسيل مانند متيلول صورت ميگيرد.   قیمت رزین کاتیونی… ادامه خواندن فروش رزین کاتیونی سمنان