فروش رزین در ایلام

فروش رزین در ایلام رزین در سراسر یک درخت مخروطی و چند درخت دیگر گردش می کند و در خدمت مهر و موم آسیب درخت است. برداشت رزین کاج به زمان گالو-رومی ها در گاسکونی برمی گردد. بهره برداری از کاج ها ممکن است به منظور حفظ حیات درخت انجام شود، یا به طور کامل… ادامه خواندن فروش رزین در ایلام