فروشگاه رزین یزد

فروشگاه رزین یزد فرآیند تولید رزین اپوکسی به طور کلی به روش یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم می شود. روش یک مرحله ای واکنش مستقیم بیس فنول با اپی کلرهیدرین برای تهیه رزین اپوکسی است. که معمولاً در سنتز رزین های اپوکسی با وزن مولکولی کم و متوسط ​​استفاده می شود. روش… ادامه خواندن فروشگاه رزین یزد