فروشگاه رزین کیش

فروشگاه رزین کیش نمونه کاربردی رزین: یک عضو صندلی که ساختار پشتیبانی صندلی را در یک وسیله نقلیه ایجاد می کند به طور یکپارچه از یک ماده رزین مصنوعی تشکیل شده است. شامل یک قسمت پایه صندلی و قسمت های بال یا فلپ است. قسمت پایه نشیمنگاه با تعداد زیادی بازشو تشکیل شده است. تا… ادامه خواندن فروشگاه رزین کیش