فروشگاه رزین کرج

فروشگاه رزین کرج رزین ها مخلوطی از ترکیبات آلی مانند اسیدهای رزین و ترپن ها را تشکیل می دهند. رزین ها فرار کمتری دارند و از جمله شامل دیترپن ها هستند. کلوفن ها حاوی اسیدهای رزینی هستند که ارتباط نزدیکی با ترپن ها دارند. رزین ها در اتر، الکل و سایر حلال ها حل می… ادامه خواندن فروشگاه رزین کرج