فروشگاه رزین ارومیه

فروشگاه رزین ارومیه رزین ها به عنوان فرآورده های طبیعی، متابولیت های ثانویه هستند که در انسان اقدامات درمانی دارند و می توانند برای تولید داروها تصفیه شوند. هزاران سال است که انسان از رزین های گیاهی استفاده می کند. استفاده گسترده از رزین ها توسط صدمه مصنوعی به گیاهان جمع آوری می شود. اگرچه… ادامه خواندن فروشگاه رزین ارومیه