فروش رزین اکریلیک

فروش رزین اکریلیک اندازه گيری شده بر حس مگاپاسكاد گزارش شد اندازه گيری زاويه تماس قطره بر روی پوششها توسـ دسـتگاه زاويه تماس شرکت اطلس پوشش محافظ انجام شـد قطـره هـای بـا حجم 6 ميكروليتر بر روی سطح پوشش قرار گرفت و پـس از پايـدار شدن قطره بر روی سطح تصوير قطرات برای اندازهگيری زاويه… ادامه خواندن فروش رزین اکریلیک