فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

"<yoastmark

 

فروش رزین کاتیونی مشهد

خواص هیدرولیکی و قطر دانه هاي رزین کاهش فشار در حالت جریان داشتن آب و انبساط

لایه رزین در حالت شستشوي معکوس، عوامل مهم در طراحی سیستم تصفیه می باشد.

 

قیمت رزین کاتیونی مشهد

 

این عوامل به قطر دانه ها و جرم مخصوص رزین و درجه حرارت آب بستگی دارند. قطر رزین

با استفاده از “قطر موثر” و “ضریب یکنواختی” آن مشخص می گردد. خواص هیدرولیکی

رزین از جمله کاهش فشار در حالت کار و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس

بستگی تنگاتنگ با اندازه ذرات آن دارند. اندازه ذرات رزین در صنعت عموماً  است.

 

خرید رزین کاتیونی مشهد

 

در برخی از موارد جهت نشان دادن اندازه دانه هاي رزین از نتایح بدست آمده از روش

سرندکردن این ذرات استفاده می شود. ولی عموماً اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی مورد نظر

قرار می گیرد. اندازه مؤثر، اندازه سرندي است که 10 درصد کل رزین از آن رد شده و 90

درصد در آن باقی بماند.

دوام فیزیکی رزین

پس از آنکه رزین به مدت طولانی مورد مصرف قرار گرفت، تمایل به خردشدن خواهدداشت.

این حالت عمدتاً ناشی از تغییر حجم دانه رزین تشخیص داده شده است. به نظر می رسد

که هر قدر ” درجه بهم پیوستگی مولکولی” بیشتر باشد، رزین از این نظر مقاومتر است

ولی این مطلب همیشه صادق نیست. تورم رزین کاتیونی بر اثر اکسیدشدن، تأثیر مواد آلی

بر رزین آنیونی و نقص لایه رزین در برخی از مواقع موجب خرد شدن رزین می شود. بطور

کلی رزین متخلخل از نوع ژل آن مقاومتر است.

افت بازده کاري رزین

افـت بـازده کاري رزیـن اساسـاً ناشـی از موارد زیــر مـی باشد:

وقتیکـه رزیـــن کاتیونــــی اسیــدي قـوي اکسیـــده شــده و تــورم غیرقابــــل برگشــــت

داشتـــه باشــــد.

وقتیکـه ناخالصــی هـا در اطـراف ذرات رزیـن مجتمـع شونـــد.  وقتیکه رزین آنیونی اکسید

شده و قادر به تجزیه گروه یونی نباشد و تـورم غیرقابـــل  برگشـــت داشتـــه باشـــد.

وقتیکـه رزیــن آنیونـی تحـت تأثیـر مـواد آلـــی قـرار گیرد.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.