فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی  سمنان

 

 فروش رزین کاتیونی سمنان
فروش رزین کاتیونی سمنان

رزينهاي فنوليك از واكنش تراكمي فنلها و فرم آلدهيد تهيه ميشوند. مكانيزم واكنش بين فنل

و فرم آلدهيد هنوز بطور كامل شناخته شده نيست. با اين وجود اين مشخص است كه و

اكنش شروع توسط فعال شدن حلقه بنزني با گروههاي هيدروكسيل مانند متيلول صورت

ميگيرد.

 

قیمت رزین کاتیونی سمنان 

رزينهاي فنوليك از واكنش تراكمي فنلها و فرم آلدهيد تهيه ميشوند. مكانيزم واكنش بين فنل

و فرم آلدهيد هنوز بطور كامل شناخته شده نيست. با اين وجود اين مشخص است كه

واكنش شروع توسط فعال شدن حلقه بنزني با گروههاي هيدروكسيل مانند متيلول صورت

ميگيرد.

 

در واكنش فنل-فرم آلدهيد سه مرحله اصلي وجود دارد:

مرحله A : اغلب محصولات اولية تراكم، الكلها هستند. رزين در اين مرحله، گرمانرم است و

در حلالهاي غير آلي (معدني) حل ميشود.

B مرحله :پيشرفت بيشتر واكنش تراكمي و شبكهاي شدن جزئي به همراه افزايش جرم

مولكولي و ويسكوزيته و كاهش انحلال. در اين حالت رزين پخت كامل نشده و گرمانرم و

ذوب ميشود ولي به هنگام سرد شدن، سخت و شكننده ميشود.

 

خرید رزین کاتیونی سمنان 

C مرحله : ميزان پليمريزاسيون و شبكهاي شدن بسيار زياد است. رزين غير قابل ذوب و

انحلال ميباشد.

اين واكنش دو نوع رزين فنوليك توليد ميكند كه رزول و نوالاك ناميده ميشوند. رزينهاي رزول

در حضور يك كاتاليست قليايي مانند آمونياك، كربنات سديم يا هيدروكسيد سديم توليد

ميشوند. واكنش پخت محصول توسط گرما دادن در يك قالب با دماي بالاتر از نقطه ژل قابل

انجام است. رزينهاي رزول داراي گروههاي فعال متيلول و هيدروكسيل هستند.

در دماي بالاتر، رزولها بدون افزودن عامل پخت، مولكولهاي بزرگتر و با شبكههاي متيلني

تشكيل ميدهند. در اين حالت واكنش فنل- آلدهيد يك نوع واكنش تراكمي است چون آب به

عنوان محصول جانبي خارج ميشود.پليمريزاسيون فنل- فرم آلدهيد به رزين نوالاك با حضور

يك كاتاليست اسيدي انجام ميشود. اسيد اكساليك و اسيد سولفوريك دو كاتاليست

مرسوم در اين واكنش هستند

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.