فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران
فروش رزین کاتیونی تهران

 

یكی از ویژگی های مهم رزین های آلکیدی سازگاری خوب آن ها با بسیاری از پلیمرهای پوششی

دیگر است. به عنوان مثال رزین های وینیل ، به عنوان مثال ، كوپلیمرهای وینیل كلرید و

وینیل استات كه حاوی گروه های هیدروكسیل هستند ، می توانند با رزین های آلكید

فرموله شوند تا خواص كاربردی و چسبندگی آنها بهبود یابد .این محصوالت غالباً برای

ساخت رنگهای رویه روكش دریایی مورد استفاده قرار می گیرند

قیمت رزین کاتیونی تهران 

 

رزین تبادل کننده کاتیون اسیدي به فرم نمک توسط اسید احیاء می گردد تا به صورت محلول

نمک بازي و یا خنثی، یون هاي خود را مبادله می نماید. بطور مشابه، می توان رزین تبادل

کننده آنیون بازي قوي را با استفاده از NAOH احیاء نمود و در این صورت رزین فوق قادر به

تجزیه نمک خنثی واسید و همچنین تبادل یون با آن ها خواهد بود.

رزین تبادل کننده کاتیون اسیدي ضعیف قادر به تبادل یون با باز و رزین تبادل کننده آنیون بازي

ضعیف قادر به تبادل یون با اسید می باشد ولی نمی تواند نمک خنثی را تجزیه نماید. بخش

پلیمر رزین تبادل کننده یون از به هم پیوستن پلیمرهاي  استایرن و دیوینیل بنزین ساخته

شده است. در این مورد میزان درصد B.V.D را پیوند بین مولکولی می نامند

 

خرید رزین کاتیونی تهران 

برخی از اصلاحات شیمیایی تجاری مهم رزین های آلكیدی شامل آلكیدهای وینیله ،

آلكیدهای سیلیكون می باشد. با آگاهی روزافزون از نیاز به حفاظت از محیط زیست ، یك

روند قوی برای افزایش محتوای جامد در تمام محصوالت پوشش دهنده ، از جمله آلكیدها ،

برای كاهش انتشار بخار حلال وجود دارد .

این تالش ها منجر به كاهش تدریجی سهم بازار رزین های آلكیدی به نفع رزین های

اكریلیك ، پلی اورتان و اپوكسی شد  بعلاوه ، برخی از مواد تشكیل دهنده مانند انیدرید

فتالیك ، آنیدرید مالئیك ، حلال های خاص و چندین مونومر وینیل ، تحریك كننده هستند

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.