فروش رزین کاتیونی بندرعباس

فروش رزین کاتیونی بندرعباس

 

بفاغ

فروش رزین کاتیونی بندر عباس

 

فروش رزین کاتیونی بندرعباس

رزین هاي پلی استرغیر اشباع بطور گستردهاي در سراسر

دنیا استفاده میشوند. زنجیر اصلی پلیمري این رزین داراي

اتصالات استري میباشد که از واکنش تراکمی یک ترکیب

الکلی چند عاملی و یک اسید چند عاملی مانند گلیکول و

اسید فوماریک تهیه میشود.

 

قیمت رزین کاتیونی بندر عباس

 

در مثال اخیر بدلیل استفاده از یک اسید غیر اشباع،

پیوندهاي دوگانه در فواصل منظمی در زنجیر بوجود میآیند.

این پیوندهاي دوگانه، سایت هاي داراي امکان شبکه هاي

شدن توسط استایرن هستند و میتوانند موجب سخت شدن

رزین و پخت شدن آن شوند.

بنابرای نفروش رزین کاتیونی بندر عباس با طراحی فرمول و

کنترل اسیدهاي اشباع و غیر اشباع، کاتالیستها، دما وزمان

واکنش، مجموعه کاملی از رزینها را میتوان تولید نمود که

براي کاربردهاي مختلف مناسب باشند.

پلی استر غیر اشباع با استایرن مخلوط میشود و میتواند از

طریق پیوندهاي دوگانه موجود در هر دو جزء، شبکه هاي

شود.

 

خرید رزین کاتیونی بندر عباس

 

معمولا رزین به هنگام فروش با استایرن مخلوط بوده و براي

رسیدن به خواص مختلف داراي اجزاي ذیل می تواند باشد:

1 ( سیتم پخت؛ به منظور شروع و تسریع واکنش شبکهاي

شدن، در دماي محیط یا دماي بالا 2 ( عوامل کنترل جریان

پذیري؛ به منظور کنترل جریان رزین و جلوگیري از شُرّه کردن

رزین در لایه گذاري سطوح عمودي و ریخته گري رزین

3 ( جاذب uv به منظور افزایش مقاومت در برابر نور خورشید

4 ( فیلر به منظور کاهش جمع شدگی و قیمت و ایجاد

خواصی چون مقاومت شعله و آتش 5 ( پیگمنت؛ به منظور

رنگ دادن به قطعه و زیبایی آن- تغلیظ کنندهها؛ به منظور

تغلیظ کردن فرمولاسیون هاي مورد استفاده در BMCوSMC

6 ( عوامل آغشته سازي؛ به منظور بهبود آغشته سازي

فیلرها و الیاف با رزین به منظور حصول چسبندگی مناسب

7 ( رها ساز حباب؛ به منظور سهولت در خروج حباب از رزین

و کاهش حفره در محصول نهایی 8 ( رها سازي قالب؛ به

منظور تسهیل جدا شدن قطعه از قالب و جلوگیري از

تابیدگی و صدمه به سطح قطعه رزین هاي پلی استردر

فرایندهاي مختلفی از قبیل لایه گذاري دستی، پاشش

رزین، RTM ،ریخته گري، پلتروژن، SMCو BMC قابل استفاده

اند.

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.