فروش رزین در ارومیه

فروش رزین در ارومیه

فروش رزین در ارومیه

در روش ساخت یک ترکیب رزین شفاف، با تهیه رزین پلی کربنات و رزین اکریلیک به طور مداوم به یک اکسترودر دو پیچ، یک مخلوط رزین مذاب تولید می شود.

مخلوط رزین مذاب به یک اکسترودر تک پیچ شامل یک پیچ ارائه می شود.

یک ترکیب رزین شفاف به طور مداوم با ورز دادن مخلوط رزین مذاب در قسمت پردازش برشی تولید می شود.

خرید رزین در ارومیه

فروش رزین در تهران

روشی برای تولید یک ترکیب رزین شفاف حاوی رزین پلی کربنات و رزین اکریلیک:

تأمین مداوم رزین پلی کربنات که در آن مقدار عرضه شده در واحد زمان.

فروش رزین اپوکسی در ارومیه

تولید یک مخلوط رزین مذاب با ذوب و مخلوط کردن رزین پلی کربنات و رزین اکریلیک در اکسترودر دو پیچ.

فروش رزین پلی استر در ارومیه

پیچ دوم شامل پرواز خوراک از یک پایه است.

یک قسمت انتهایی به یک قسمت انتهایی آپیکال و یک قسمت پردازش برشی در یک قسمت میانی.

قیمت رزین اپوکسی در ارومیه

در حالی که قسمت پردازش برشی شامل یک پرواز خوراک رو به عقب است.

که در جهت مخالف با جهتی که پرواز غذا پیچ می خورد.

و هنگامی که مخلوط رزین مذاب تحویل شده توسط پیچ دوم از شکاف بین یک دیواره محیطی داخلی استوانه و یک قسمت محیطی خارجی از پرواز خوراک عقب، مخلوط رزین مذاب ورز داده می شود.

قیمت رزین پلی استر در ارومیه

در آن هنگام که یک مخلوط رزین مذاب از شکاف بین دیواره محیطی داخلی سیلندر و قسمت محیطی خارجی پرواز خوراک عقب عبور می کند.

در حالی که قسمت پردازش برشی شامل یک برآمدگی حلقوی است که بصورت متمرکز در جهت شعاعی پیچ دوم بیرون می زند.

برآمدگی به طور مداوم در جهت محیطی پیچ دوم تشکیل می شود.

و هنگامی که مخلوط رزین مذاب تحویل داده می شود توسط پیچ دوم از شکاف بین دیواره محیطی داخلی سیلندر و یک قسمت محیطی خارجی از برجستگی عبور می کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.