فروش رزین اکریلیک

فروش رزین اکریلیک

فروش رزین اکریلیک
فروش رزین اکریلیک

اندازه گيری شده بر حس مگاپاسكاد گزارش شد اندازه گيری زاويه تماس قطره بر روی

پوششها توسـ دسـتگاه زاويه تماس شرکت اطلس پوشش محافظ انجام شـد قطـره هـای

بـا حجم 6 ميكروليتر بر روی سطح پوشش قرار گرفت و پـس از پايـدار شدن قطره بر روی

سطح تصوير قطرات برای اندازهگيری زاويه تماس تهيه شد هر اندازه گيری با سه بار تكرار

انجام شده است

 

خرید رزین اکریلیک

نمونه ها به مدت 262 ساعت در معـرض محـي خورنـده تسـري شـده در دسـتگاه مـه

نمكـی مطـابق اسـتاندارد B117 ASTM قـرار گرفتند طبق استاندارد، نمونه ها به صورت

موازی و بدون تماس باهم در دمایC 1±35 اتاقک افشانش نمک، با زاويه 32 درجه نسبت

به قبل از قراردادن نمونه ها خراشی به طود 5 سانتی متر در وسط صفحه نمونه و در

راستای طول  در پوشش توس خراشنده تيـز ايجـاد شـد، به نحوی که فلز پايه در محـل

خـراش قابـل ر ويـت گرديـد پـيش از قرارگيری در برابر پاشش مه نمكی، لبه ها و پشت

نمونه پنهان میشود

 

خرید پودر رزین اکریلیک

 

برای انجام آزمون EIS ،ناحيهای به ابعاد 1 × 1 سانتیمتر بر روی نمونه ها انتخا شد و مابقی

سطح توس مخلوط بيزوکس-کلوفـونی  آزمون EIS پس از 72 سـاعت غوطـه وری نمونـه هـا

در محلود 325 %کلريد سديم در محدوده فرکانسی 12 کيلوهرتز تـا 12 ميلی هرتز و با دامنه

اغتشاش 12 ميلیولت و به کمـک يـک سـامانه سه الكترودی شامل الكترود کار )نمونه هـا(،

الكتـرود مرجی نقـره – کلريد نقره )AgCl/Ag )برای کنترد پتانسيل اعمالی و الكترود کمكی

پالتينـی بـرای برقـراری جريـان انجـام گرفـت جهـت اطمينـان از تكرارپذيری نتايج به دست

می اید

 

قیمت رزین اکریلیک

نتایج و بحث

نتايج آزمون چسـبندگی پوشـش هـای اپوکسـی سـيليكون براسـاس در ساير نسبت ها

عمـال اسـتحكام چســبندگی پوشــش هــا تفــاوت چنــدانی ندارنــد افــزايش درصــد

آمينوسيالن تا 22 درصد استحكام چسبندگی افزايش مـی يابـد و بـا افزايش بيشتر درصد

وزنی، افت چسبندگی مشاهده میشود افـزايش چسبندگی با افزايش درصد آمينو سيالن تا

22 %احتمالا میتواند بـه بهبود پخت پوشش مربوط باشد

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.